Tankefeltterapi (TFT) /Tankefeltteknikker

HVA ER TFT ?

TFT er en metode som kombinerer østens kunnskap om kroppens energibaner og tradisjonell tankegang innen pyskologi. Personen fokuserer på problemet sitt samtidig som pedagogen stimulerer kroppens energibaner med fingerbanking etter et bestemt mønster. Tankefeltpedagogen stiller spørsmål underveis som avdekker hvilke tanker som er årsak til ubehaget, og stimulering av punktene kan føre til at ubehaget /spenningene opphører.

Ved å fokusere på det du ønsker å bli kvitt samtidig som du stimulerer energisystemet setter du igang en turboeffekt i kroppens helingssystem.

Hvilke problemer har vi egentlig som ikke henger sammen med en ubehagelig følelse?

TFT kan benyttes når du har ubehag med:

- Sorg
- Følelser etter vonde opplevelser
- Sinne/irritasjon
- Avhengighet
- Motivasjon
- Motstand
- Alle former for frykt
- Sjalusi
- Smerter
- Stress
- Søvnproblemer/Mareritt

Det er ikke nødvendig å fortelle terapeuten hva du tenker på. Du kan fokusere på problemet, uten å fortelle hva det er, og oppgi hvilken følelse du får.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dette skriver NIFAB (Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling):
http://www.nifab.no/behandlingsformer/flere/tankefeltterapi

Tankefeltterapi (TFT)

Oppdatert 21.10.2010
  •  Hva er tankefeltterapi?

Tankefeltterapi (TFT) er en behandlingsform som kombinerer vestlig kognitiv tankegang og østens teorier om kroppens energibaner (meridianer). Kognitiv terapi går i grove trekk ut på å bevisstgjøre klienten sine tankemønstre og eventuelle negative effekter av dette. Videre forsøker man å utvikle alternative og mer hensiktsmessige tankemønstre. I akupunktur stikker man nåler i bestemte punkter på kroppen, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking.

Behandlingsmetoden bygger på en forståelse av at mennesker omgis av et usynlig energifelt kalt tankefeltet. For å behandle problematiske psykiske symptomer, som for eksempel angst, uro, sorg og traumer, må man i følge denne metoden behandle såkalte ”negative forbindelser” i tankefeltet. Dette skal kunne gjøres ved hjelp av lett fingerbanking på bestemte meridianpunkter i et fastsatt mønster tilpasset ulike lidelser, samtidig som pasienten tenker på de situasjonene som skaper de problematiske psykiske symptomene.

Utøverne vektlegger at TFT også er en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy, og betydningen av at man selv lærer seg metodens teknikker for behandling, til bruk utenom behandlingstimene.

Hva er hensikten med tankefeltterapi?

Ved å løse opp såkalte ”negative forbindelser” i klientens tankelfelt mener utøverne at TFT kan bidra til å fjerne problematiske psykiske symptomer. Gjennom behandling hos terapeut og med egen trening skal metoden føre til varige positive endringer i måten man tenker og reagerer på, og dermed bedre psykisk helse.

Metoden er i hovedsak utviklet med tanke på behandling av pasienter med posttraumatisk stress, angst, traumer, fobier, avhengighet, tvangslidelser og psykosomatiske lidelser.

Hvordan oppstod tankefeltterapi?

Tankefeltterapi er en relativt ny behandlingsform, utviklet i USA av psykologen Dr. Roger Callahan på 1980-tallet. Callahan hevder å ha erfart at ulike tilnærminger innen klinisk psykologi hadde svært begrensede resultater på pasienter som led av fobier. Han begynte etter hvert å eksperimentere med nye teknikker, inspirert av kunnskap han hadde om blant annet akupunktur, kinesiologi og nevrolingvistisk programmering. Callahan mente å erfare overraskende god effekt av det som etter hvert skulle bli en ny behandlingsmetode sammensatt av elementer fra de ovennevnte behandlingsmetodene.

Teorigrunnlag

Teorigrunnlaget bak tankefeltterapi er sammensatt av elementer hentet fra flere andre behandlingsmetoder. Grunnleggende kan man si at teorien tar utgangspunkt i en antakelse om at det oppstår et usynlig felt inne i og utenfor hjernen når man tenker. Dette feltet antas både å inneholde all informasjon om det vi tenker på, og å bestemme hvilke sanseinntrykk som blir aktivert når vi tenker (bilder, hørselsinntrykk, følelser etc.).

Videre antas det at alle hendelser i livet som fører til spenningstilstander kan være opphav til følelsesmessige problemer. For å behandle disse problemene, som for eksempel angst, uro, sorg, traumer og hodepine, må man i følge TFT avdekke og aktivere den problematiske følelsen, for deretter å stimulere bestemte punkter på kroppen i en bestemt rekkefølge. Dette hevdes å sette i gang et indre reparasjonssystem for uønskede følelser.

Tankefeltet kan i følge Callahan inneholde informasjon som skaper følelsesmessige problemer som for eksempel depresjon, sorg, angst, eller fobier. Det antas at det oppstår en form for bølger når vi tenker og at disse er bærerne av denne informasjonen. Callahan hevder at informasjon om årsaken til negative følelser ikke ligger lagret i den fysiske hjernen, men i det antatte tankefeltet. I en av sine bøker sier Callahan det slik: ”Når du er livredd for slanger, fullstendig knust etter et ekteskapsbrudd, eller deprimert fordi du har mistet jobben, rommes årsaken til forstyrrelsen i et tankefelt.” Hvordan tankefeltet opererer uavhengig av, og/eller utenfor hjernen, forklarer teorien ikke. Eksistensen av tankefelt som fenomen er en teori som ikke er vitenskapelig bevist.

Fra tradisjonell kinesisk medisin henter Callahan elementer fra teorien om qi og meridianer, som forutsetter at vi mennesker har en livsenergi (qi) som strømmer gjennom energibaner eller et kanalsystem (meridianer).

Callahan bruker begrepet perturbasjon på fenomenet som han mener frembringer negative følelser i tankefeltet. Begrepet er lånt fra fysikken, hvor det defineres som en liten forstyrrelse av en enkel, veldefinert bevegelsestilstand. Callahan mener at traumer og tap ikke er direkte årsaker til psykologiske forstyrrelser, men at erfaringer som skaper traumer og følelser av tap, kan skape perturbasjoner i tankefeltet. Disse hevdes å være negativ informasjon som setter i gang destruktive tanker og følelser. Visse meridianpunkt(er) antas i teorien å ha direkte sammenheng med forskjellige typer følelser.

Gjennom stimulering av meridianpunktene, mener utøverne at man skal kunne eliminere perturbasjonene, og at problemet så skal bli borte. I boken Tankefeltterapi, sier Callahan det slik: ”Siden stimuleringen som skjer på grunn av bankingen, innvirker på den indre elektromagnetiske energien, har den direkte innvirkning på tankefeltet og den perturbasjonen som er knyttet til problemet som behandles”.

Fra matematikken har Callahan lånt begrepet algoritme. I matematikk betyr dette en nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for å løse en oppgave. I TFT er en algoritme et behandlingsmønster, en oppskrift eller rekkefølge man må følge for å behandle et spesifikt problem. Callahan har utviklet og testet slike algoritmer (behandlingsmønstre) for en rekke ulike psykologiske problemer. Eksempelvis skiller derfor tankefeltterapiens algoritme for behandling av flyskrekk seg derfor fra algoritmen for å behandle psykiske plager som er forårsaket av en traumatisk opplevelse.

En av teknikkene i TFT er å utføre en kombinasjon av øyebevegelser, nynning og telling mens man banker på ett spesielt punkt. Dette antas å øke aktivitetsnivået i begge hjernehalvdeler, noe som skal gi økt blodtilstrømming til hjernen og dermed optimalisere hjernens evne til å bidra til kroppens iboende reparasjonsprosess.

Helseforståelse

I følge tankefeltterapien er god mental helse nært forbundet med et tankefelt fritt for perturbasjoner.

Virkningsmekanismer

I tankefeltterapi antas det at hvis man banker lett på bestemte meridianpunkter mens man tenker på de situasjonene som gir angst, sinne eller sorg, og i noen tilfeller gjør noen bestemte øyenbevegelser, vil perturbasjoner bli borte, og psykiske forstyrrelser eliminert. Forholdet mellom tankefeltet og meridiansystemet er imidlertid ikke tydelig forklart i Callahans teori. I tradisjonell kinesisk medisin befinner meridiansystemet seg inne i kroppen, mens tankefeltet i følge teorien befinner seg både i og utenfor kroppen. Callahans teori er at når energisystemet blir stimulert, startes det en fininnstilling av tankefeltet, som igjen skal føre til en kollaps av forstyrrelsene.

Diagnose

Diagnostikk er i følge Callahan viktig for hvilken algoritme tankefeltterapeuten mener klienten skal følge i behandlingen, og ifølge teorien også for virkningen av algoritmen. Utøveren benytter seg i diagnostikken primært av samtale med klienten, for å søke å avdekke hva slags problemer denne har, og så presist som mulig finne ut hvilke situasjoner som gir klienten problemer. Når terapeuten har kunnskap om hva som er problemet, vil han/hun behandle vedkommende etter den algoritmen som i følge teorien skal virke på det bestemte problemet.

Samtidig hevder utøverne at også klienter som kommer til behandling for problemer de ikke ønsker å snakke om, kan få hjelp og erfare effekt: Hvis man selv vet hva som er det konkrete problemet, og tenker på det under behandlingen, behøver ikke terapeuten vite det, fordi han/ hun da kan benytte seg av såkalt causal diagnosis (årsaksbestemmende diagnose), som går ut på at terapeuten bruker kinesiologisk muskeltesting for å finne ut hvilken rekkefølge av behandlingspunkter som antas å passe best for pasientens problemstilling.

Tankefeltterapi i praksis

Hvordan foregår tankefeltterapi?

Ved første konsultasjon vil hovedvekten være å kartlegge omfanget av problemene. I tillegg gis en presentasjon/opplæring i de enkleste teknikkene, ment som hjelp til selvhjelp mellom behandlingstimene.

Hvor mange behandlinger som er nødvendig bestemmes av det antall problemområder utøveren mener å kunne avdekke. I behandlingsforløpet vil terapeuten forsøke å finne frem til alle hendelser i klientens liv som i følge teorien har kraft til å skape unødvendige spenninger. Utøveren vil så behandle dem èn etter èn, inntil han/hun ikke finner flere.

Selve behandlingen i TFT består av lette bankesekvenser og øyebevegelser. Bankesekvensen utøves ved at terapeuten trykker eller banker lett på visse punkter på klientens kropp, i en bestemt rekkefølge, mens klienten tenker på problemet han/hun behandles for. Videre får klienten i noen tilfeller instruks om å utføre spesifikke øyebevegelser. En bestemt form for nynning og telling kan også være elementer i behandlingen.

Ifølge Callahan kan kontakt med ulike fysiske stoffer (toksiner) føre til tilbakefall, og man vil trenge ny behandling. Hva som virker som et toksin på klienter er individuelt, og det skal ifølge teorien finnes kinesiologiske metoder for å identifisere dem blant stoffer som for eksempel parfyme, vaskepulver, hvete, mais, sukker, egg, peanøtter og vaskemidler.

Tankefeltterapi i Norge

Metoden ble brakt til Norge av tankefeltterapeuten Mats J. Uldal i 1997. I tillegg til sin egen behandlingsvirksomhet, driver han også en skole som sertifiserer tankefeltterapeuter. I følge Uldal har skolen utdannet ca 1200 terapeuter i Norge, Sverige og Danmark.

Mats Uldal har utviklet en egen retning innen TFT som han kaller Mats Uldal Tankefeltteknikker. Denne retningen utøves av en rekke tankefeltterapeuter i Norge.

I følge Uldal, bruker man innen denne retningen mer avanserte spørreteknikker og en forenklet bruk av algoritmer. Antakelsen er at de avanserte spørreteknikkene er mer effektive for å avdekke følelsesmessige årsaker til det aktuelle problemet som klienten har. Uldal hevder videre at to hovedalgoritmer er nok i de fleste tilfeller, uavhengig av type følelse. De fleste av Callahans algoritmer retter seg mot selve diagnosen (angst, traume, fobi osv), mens Uldals retter seg mot følelsene. Videre mener Uldal at tilbakefall i mindre grad skyldes toksiner, og større grad skyldes at terapeuten ikke har klart å avdekke alle årsakene til problemene.

Forskning

NIFAB bruker Cochrane Librarysmetastudier som kilde til informasjon om forskning på effekt. For å lese om vårt kildevalg og vår fremgangsmåte, klikk her.

Virker det?

Søk i Cochrane Library viser at det ikke finnes noen Cochrane metastudier på effekten av tankefeltterapi. Det betyr at vi ikke har vitenskapelig basert kunnskap om hvorvidt metoden virker eller ikke.

Søket er gjort i september 2010.

Er det trygt?

Utøverne av metoden hevder at den er smertefri og helt uten bivirkninger. Vår kilde, Natural Standard, rapporterer at tankefeltterapi sannsynligvis er trygt, og kan brukes i kombinasjon med mer tradisjonelle og veldokumenterte metoder.

Kjente bivirkninger

Det eksisterer ingen kjente rapporter om at mennesker som behandles med TFT får forverrede problemer etter fullført behandling. Som med andre psykoterapier, er det rimelig å anta at man kan oppleve å få en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst under behandlingsperioden.

Forsiktighetsregler

Det er viktig at man ikke slutter med medisiner eller annen behandling som er foreskrevet av lege, uten å konsultere legen først. Pasienter med nerveskader bør konsultere lege før de behandles med akupressur (banking på meridianpunkter).

Organisasjoner

Tankefeltterapeuter er en egen yrkesgruppe i Norge. Det fins ikke noe eget forbund for TFT-terapeuter, men de aller fleste som er organiserte er medlem av NLH - Norges Landsforbund av Homøopraktikere, http://www.org-nlh.no/

NLH favner mange terapiformer og utøvergrupper, og er godkjent av Helsedirektoratet, slik at medlemmene kan registrere behandlingsvirksomheten sin i registeret for utøvere av alternativ behandling, i Brønnøysund.

NLH er medlem i SABORG (Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner). Les mer om pliktene NLH og deres medlemmer har ved å være medlem i SABORG, klikk her.

Les også

Pasientveiledning

Hvordan finne behandler?

Referanser

  • Callahan, R. J. (2004): Tankefelt terapi. Helbred deg selv og andre ved hjelp av lett banking på kroppens energibaner. Hilt & Hansteen, Oslo.
  • Uldal, M. J. (2007): De sa det ikke var mulig. Sinnsro med tankefeltterapi. Flux Forlag, Oslo.
  • Cochrane Library: Søk gjort i september 2010.
  • Natural Standard: Søk gjort i september 2010.

Faktaopplysningene i artikkelen har vært til gjennomlesning hos Norges landsforbund av Homøopraktikere, hvor mange tankefeltterapeuter er registrert som medlemmer.

Om forskning
Vil du vite hvor vi henter aktuell forskning fra, og hvordan vi vurderer den, kan du lese artikkelen "Kilder og fremgangsmåte".